Gräsbetat nöt- och lammkött

Det finns många fördelar med gräsbetskött. Våra djur lever under ursprungslika förhållanden, de betar fritt och äter det de är gjorda för: gräs, klöver, maskrosor och andra örter som finns i beteshagen. På vintern fodras de uteslutande med ensilage, som är mjölksyrat gräs. Detta gör att de växer upp långsamt och köttet hinner utveckla en rik och fyllig smak, samtidigt som det blir välmarmorerat och därför naturligt mört. Dessutom finns det ett antal andra fördelar, som du kan läsa mer om här.

Vanliga arter i djurens foder

Vitklöver: Trifolium repens, blommar: juni–sep, längd: 10–30 cm.

Cikoria: Cichorium intybus, blommar: juli–aug, längd: upp till 120 cm.

Käringtand: Lotus corniculatus, blommar: juni–juli, längd: upp till 70 cm.

Kråkvicker: Vicia cracca, blommar: juni–aug, längd: upp till 70 cm.

Kummin: Carum carvi, blommar: maj–juli, längd: upp till 90 cm.

Timotej: Phleum pratense, blommar: juli–okt, längd: upp till 100 cm.

Smakrikt kött av hög kvalitet
En av anledningarna till att vi gick över helt till gräsuppfödda djur, är den positiva effekten det har på köttkvaliteten. Den lagoma tillväxten i samklang med ett artrikt foder, ger ett saftigt, smakrikt och marmorerat kött. Vi kan prata oss varma om den positiva effekten gräsuppfödning har på djuren, miljön och näringen i köttet, men i slutändan måste det förstås också smaka gott. Och det gör det!

Bra balans mellan Omega-3 och omega-6

Det finns två typer av essentiella fettsyror, det vill säga fettsyror som däggdjurskroppen inte kan bilda själv. Detta gäller människor såväl som kor. Dessa är omega-3 och omega-6. Det krävs en balans mellan dessa fettsyror för att bland annat immunförsvaret ska fungera fullt ut.
Forskning har visat att nötdjur som inte äter spannmål och annat kraftfoder har en bra balans, mellan 1:1 till 1:4 mellan fettsyrorna omega-3 och omega-6. Denna förändas snabbt så att det blir betydligt mer omega-6 i köttet så fort djuret får i sig även små mängder spannmål och balansen kräver sedan lång tid på sig att repareras.
Det har på många håll fokuserats mycket på omega-3 men människor behöver både omega-3 och omega-6, dock ungefär lika mycket av dem. I majoriteten av den kost vi äter idag är däremot omega-6 kraftigt överrepresenterat.

"Fleromättat fett, omega-3 och omega-6" (Livsmedelsverket, 2010)

Djuren äter mat vi inte kan äta

En annan fördel med gräsuppfödningen är att alla våra djur äter mat vi inte kan äta (gräs) på marker vi oftast inte kan odla människoföda på (betesmark). Mycket av djurens foder odlas dock på åkermark, men då gräset är en viktig del i den ekologiska växtodlingen för att binda näring i jorden och bryta ogräsföljden, är även detta ett klokt resursutnyttjande.


Biologisk mångfald

Korna och fårens bete och vall är ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet samt att hålla mark öppen från egenväxning. I Sverige har vi förlorat stora mängder av vår betesmark, som idag är igenväxt slyskog. När djuren föds upp på gräs blir betet ett viktigt inslag i uppfödningen som bevarar och utvecklar våra betesmarker. Många av våra uppfödares djur betar strandängar, öar och utmarker som utan djurens hjälp hade varit både otillgängliga och artfattiga. Förutom de örter och gräs djuren stimulerar, så bidrar även de till förekomsten av växter ochpollinerare som också de är ett viktigt inslag i ett friskt ekosystem.


Friskare djur och lägre antibiotikaanvänding

Tack vare bra mat, luftiga stallar och mycket utevistelse håller sig våra djur friska, och antalet djur osm behöver behandlas med mediciner håller sig lågt. Antibiotika och annan medicinering får enbart ges om ett djur är sjukt, och efter gäller en karenstid innan djuret får skickas till slakt. Då alla djur vi köper in är KRAV-certifierade följer vi KRAVS regelverk gällande uppfödning och alla anslutna gårdar har en gång om året besök av en extern revisor som granskar gården på ett antal punkter, däribland medicinering.

Regler för djurhållning - KRAV

Lagom tillväxt

En av de största anledningarna till att kor och får matas med kraftfoder ekonomi. Kraftfoder gör att djuren växer snabbare och därmed tar färre månader från det att djuret är fött tills det kan slaktas. På Gröna gårdar tycker vi att uppfödningen måste få ta den tid det tar. Dels då köttkvaliteten blir högren och dels för att vi är övertygade om att en helt grovfoderbaserad uppfödning på sikt är mer hållbar. Den nyttjar våra naturresurser på ett klokare sätt då korna får äta mat de är skapta för och inte konkurrerar med oss om föda. 

Vad äter djuren på vintern?

Då gräset enbart växer under sommarhalvåret fodras våra djur med ensilage, konserverat gräs, vintertid. Gräset till ensilage odlas på åker som kallas vallodling. Dessa skördas två till tre gånger. Skörden förvaras antingen inplastade i balar eller sammanpackat i plansilos där en naturlig ensileringsprocess sker när syret tas bort ur ekvationen. Inga tillsatser görs, utan det är den syrefattiga miljön och bakterierna i gräset som gör jobbet och en naturlig mjölksyrejäsning uppstår. Vilken lösning av ensilering en bonde väljer beror på en rad faktorer, som till exempel, hur långt det är mellan åkrarna och gården och vilka maskiner som finns. 
Då vi inte tillåter tillskott av kraftfoder som spannmål äter djuren uteslutande ensilage under vinterhalvåret. Det gör att ensilagets kvalitet blir oerhört viktig för djurens välbefinnande. Dessutom är vi övertygade om att ensilagets kvalitet och artrikedom påverkar köttkvaliteten och smaken, därför försöker vi ständigt bli bättre på att odla vallen, bland annat genom att se över vilka gräs och örter vi sår.

Är det KRAV-certiferat?
För oss är det ekologiska synsättet grunden i det vi gör. Alla gårdar vi köper in djur ifrån är KRAV-certifierade, vilket innebär att de uppfyller KRAVs regler för djuhållning och växtodling, samt att det finns en oberoende part som granskar varje enskild gård 1-2 gånger per år. Gräsbeteskött innebär inte att det per automatik är ekologiskt kött och ekologiskt kött innebär inte per automatik att djuren bara ätit gräs. KRAV tillåter tillexempel 30 % kraftfoder i uppfödningen, något vi inte gör.

Minskad förekomst av EHEC

EHEC är en sjukdomsframkallande variant av e. coli. Den återfinns i magen och tarmarna hos framförallt kor och får och kan vid slakt kontaminera slaktkroppen och därmed köttet vi äter. Att drabbas av EHEC kan vara ett livshotande tillstånd och undviks enklast genom att upphetta ytan på köttet (eller hela köttet om det är malt) till minst 72°C vid tillagning. När djuren föds upp på enbart gräs och örter förbättrar det kornas mag- och tarmflora, vilket för att en bakterie som EHEC har svårare att få fäste. Viktigt är dock att påpeka att det är fler faktorer än diet som minimerar risken för EHEC, där både djurhälsa och framförallt slakthygien spelar stor roll.

Finns det gräsbetad gris och kyckling?

Helt gräsuppfödd gris och kyckling finns det inte. Grisar är som vi människor allätare och kycklingar är fröätare. Dessa djur mår bra att få fri tillgång på grovfoder (gräs) men kan inte födas upp enbart på det. Letar du efter helt gräsbetade köttslag så är det nöt, får och getkött som gäller, djur som är anpassade till och mår bra av att födas upp på enbart gräs.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV