˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil
˜Fri frakt vid köp över 1 800 kr
(4.4 på Googles recensioner
]Säker leverans i kyl- & frysbil

Om vår livsmedelshygien

Hur säkerställer vi att köttet är rent?
Livsmedelsverket har nolltolerans mot förorening av slaktkroppar, vilket är ett ansvar som åläggs hela kedjan. Såväl bonde som slaktare och styckare. Att lämna ett måttligt eller kraftigt förorenat djur innebär för uppfödaren ett kraftigt avdrag på betalningen för djuret. Ett förorenat djur ställer högre krav på slakten för att säkerställa att köttet inte förorenas i processen.
Även mindre avvikelser noteras av Livsmedelsverket och följs upp. För att en slaktkropp ska få lämna slakteriet, behöver den besiktigas av en av Livsmedelsverket anställd veterinär. När hen har godkänt slaktkroppen får den skickas vidare till styckning.
Det åligger också oss, som styckar djuren, att inspektera slaktkropparna och säkerställa att samtliga är rena. Vi tar även stickprov på temperaturen på slaktkropparna, då en korrekt temperatur är lika viktigt som en ren slaktkropp ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv.
Om milda till måttliga föroreningar upptäcks vid mottagningen styckas detta omedelbart bort innan slaktkropparna får tas emot. Alla avvikelser noteras och slakteriet kontaktas. Vid grova föroreningar nekas de förorenade djuren och återgår i slakteriets ansvar. Om föroreningarna styckas bort på plats, desinficeras också kniven mellan vid varje skär, genom att den doppas i hett vatten.
Utöver mottagningskontrollen sker även en löpande kontroll under tiden styckningen sker. Otjänliga delar på djuret putsas bort och rent kött tas fram för att bli köttdetaljer och färs.

Certifieringar och kontroll

Som styckföretag står även vi under Livsmedelsverkets kontroll. Det innebär att vi tar emot både anmälda och oanmälda besök från myndigheten, är ålagda att ha ett godkännande för verksamheten, samt lagstadgade rutiner och dokumentation. Utöver detta är vi frivilligt certifierade i standarden IP Livsmedel. Den innebär att vi vartannat år tar emot en extern revisor som granskar vår hygiendokumentation och rutiner.
Utöver IP Livsmedel är vår styckanläggning KRAV-certifierad. KRAVs årliga revision innebär att de kontrollerar att vi har köpt in lika mycket KRAV-råvara som vi sålt, att vi har korrekt märkning, använder oss av ur miljösynpunkt bättre rengöringsmedel och har en sund resurshushållning. Det är en revision som ytterst syftar till att garantera att det är KRAV-certifierad råvara i de förpackningar som är märkta med symbolen.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV